Akkujen raaka-aineiden ja akkukomponenttien hintojen nousu ja villisti laukkaava inflaatio ovat kääntäneet akkupakettien hinnat nousuun ensimmäistä kertaa sen jälkeen kun BloombergNEF aloitti markkinoiden hintaseurannan vuonna 2010.

Yli vuosikymmenen jatkuneen akkujen volyymeihin suhteutettujen keskihintojen laskun jälkeen litiumioniakkupakettien keskihinta on noussut 151 dollariin kilowattitunnilta vuonna 2022. Tämä tarkoittaa reaalihinnoissa mitattuna 7 prosentin nousua, kertoo BloombergNEF artikkelissaan.

Hintojen nousupaineita ei kuitannut edes halvempien litiumrautafosfaatti (LFP) –akkujen markkinaosuuden kasvu. BloombergNEF uskoo akkupakettien keskihinnan pysyvän samalla tasolla ensi vuonna – edelleen uhmaten pitkän aikavälin trendiä.

Eri applikaatioissa käytettävien akkujen keskihinta

BloombergNEF:n laskema akkupakettien keskihinta perustuu eri akkusovellusten, kuten sähköautojen, sähkobussien ja akkupohjaisten energiavarastojen, keskihintaan.

Sähköautojen akkupakettien myyntivolyymeilla painotettu keskihinta on tänä vuonna 138 USD/kWh. Kennotasolla sähköautojen akkujen keskihinta oli vain 115 dollari kilowattitunnilta. Tämän pohjalta laskettuna kennojen osuus on keskimäärin 83 prosenttia akkupaketin hinnasta.

Viimeisten kolmen vuoden aikana kennojen suhteellinen osuus akkupakettien kokonaishinnasta (”cell-to-pack cost ratio”) ei ole enää noudattanut perinteistä 70:30-jakoa.  Taustalla vaikuttavat akkupakettien uudet tekniset toteutustavat, kuten cell-to-pack-ratkaisut, jotka ovat auttaneet leikkaamaan valmistuskustannuksia.

Kiinassa halvimmat akkupaketit

Maantieteellisesti halvimmat akkupakettien hinnat ovat Kiinassa, jossa keskihinta oli 127 dollaria kilowattitunnilta. Yhdysvalloissa akkupakettien hinnat olivat 24 prosenttia ja Euroopassa 33 prosenttia korkeammat kuin Kiinassa.

Euroopan ja Yhdysvaltojen korkeammat hinnat kertovat siitä, että nämä markkinat eivät ole yhtä kypsät kuin Kiinan markkinat. Tuotantokustannukset ovat korkeammat, eri applikaatioita on enemmän ja akkuja tuodaan muualta. Isommille akkupaketeille pienemmät volyymit nostavat hintoja.

LFP-akut hillitsivät hinnannousua

Akkupakettien keskihinnat olisivat voineet nousta enemmänkin, jos litiumrautafosfaattiakkujen markkinat eivät olisi kasvaneet niin vahvasti. Myös kalliin koboltin suhteellisen osuuden pienentyminen nikkelipohjaisissa katodeissa.

LFP-kennot olivat vuonna 2022 keskimäärin 20 prosenttia halvempia kuin NCM-kennot. Myös halvemmat akkukemiat, kuten LFP, ovat alttiina litiumkarbonaatin hinnannousulle. LFP-akkupakettien hinnat nousivat 27 prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2022.

Raaka-aineet ja komponenttihinnat taustalla

”Raw material and component price increases have been the biggest contributors to the higher cell prices observed in 2022.” Evelina Stoikou, BNEF

Akkumetallien hintojen noustessa isot akku- ja autovalmistajat ovat ottaneet käyttöön aggressiivisemmat strategiat suojautuakseen markkinoiden heilahtelulta esimerkiksi investoimalla suoraan kaivos- ja jalostushankkeisiin.

 

Kuva 1. Litiumioniakkupakettien volyymeilla painotettujen keskihintojen  kehitys  reaalihintoina vuosina 2013 – 2022. (Lähde: BloombergNEF, 2022 Dec).

Akkupakettien hintakehitys lähivuosina

Vaikka keskeiset akkumetallien, kuten litiumin, nikkelin ja koboltin, hintakehitys on ollut viime kuukausina maltillisempi, BNEF ennustaa akkupakettien keskihintojen pysyvän 152 $/kWh-tasolla vuonna 2023 (vuoden 2022 dollareisssa).

Vuonna 2024 BNEF ennustaa akkupakettien hintojen kääntyvän jälleen laskuun, kun litiumin hinnan uskotaan kääntyvän laskuun uusien litiumkaivosten ja jalostuslaitoksten tuotannon käynnistymisen myötä.

BloombergNEF:n ”2022 Battery Price Survey” ennustaa akkupakettien keskihintojen laskevan alle 100 $/USD-rajapyykin vuonna 2026. Tämä on kaksi vuotta myöhemmin kuin vielä muutama vuosi sitten arvioitiin.  Tämä tulee tekemään autovalmistajille sähköautojen tuottamisen ja myymisen suuremmassa mittakaavassa hankalampaa ilman hankintatukia tai muita tukimuotoja. Akkujen hinnannousu voi heikentää myös energiavarastohankkeiden kannattavuutta.

Akkujen kysyntä jatkuu vahvana

Vaikka akkujen pitkään jatkunut hinnanlasku on taittunut,  nousee akkujen kysyntä joka vuosi uudelle ennätystasolle. Vuonna 2022 kysyntä nousee 603 gigawattituntiin, joka tarkoittaa lähes kaksinkertaista kysyntää vuoteen 2021 verrattuna.

”Scaling up supply at that rate of growth is a real challenge for the industry, but investment in the sector is also rising rapidly and technology innovation is not slowing down.” Yayoi Sekine, Head of Energy Storate, BNEF

Litiumin hinta pysyy korkealla

Litiumin hintaa pysyy jatkossakin korkealla toimitusketjujen haasteiden ja uuden tuotantokapasiteetin hitaan valmistumisen myötä.

”Additional lithium supply could ease the pressure on prices in 2024, while geo-politics and trade tension remain the biggest uncertainties for other key battery metal prices in the short-term.” Kwasi Ampofo, Head of Metals and Mining, BNEF

Näiden jännitteiden helpottaminen voisi rauhoittaa markkinoita vuonna 2023 ja tulevina vuosina.

Akkuteknologia kehittyy

Jatkuvat T&K-investoinnit, valmistusprosessien kehittyminen ja kapasiteetin kasvattaminen läpi koko arvoketjun auttaa kehittämään akkuteknologioita ja pienentämään kustannuksia seuraavan vuosikymmenen aikana.

BloombergNEF uskoo seuraavan sukupolven akkuteknologioiden, kuten pii- ja litiummetallipohjaiset anodit, solid-state-elektrolyytit sekä uudet katodimateriaalit ja kennojen valmistusprosessien olevan keskeisessä roolissa akkujen tulevien hinnanlaskujen mahdollistajana.

 

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 11.12.2022)

Lähteet:

  • Lithium-ion Battery Pack Prices Rise for First Time to an Average of $151/kWh. BloombergNEF, 6 Dec 2022.

Lisää aiheesta:

Kalleimmat akkumetallit

 

Sähköautojen vallankumous voi viedä pidempään kuin yleisesti kuvitellaan