Japanissa huhtikuun puolivälissä pitämässä kokouksessaan G7-maat julkistivat viiden kohdan ohjelman (“Five-Point Plan for Critical Minerals Security”), jonka avulla pyritään varmistamaan kriittisten mineraalien saatavuus

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n edustajan mukaan G7-maat ovat kovaa vauhtia nostamassa kriittisten mineraalien merkityksen ylimmälle tasolle.

Tietoisuus siitä, että nämä raaka-aineet ovat keskeisessä roolissa siirryttäessä uudistuvan energian käyttöön, kasvaa koko ajan. Kriittisten mineraalien vakaan ja luotettavan saatavuuden varmistamiseksi G7-maat ovat listanneet viisi toimenpidettä:

  • Pitkän tähtäimen kysynnän ja tarjonnan ennakointi
  • Raaka-ainetuotannon ja toimitusketjujen vastuullisuus
  • Kierrätyksen lisääminen ja kyvykkyyksien jakaminen
  • Kulutuksen pienentäminen innovaatioiden avulla
  • Varautuminen saatavuusongelmiin

IEA pitää G7-maiden ohjelmaa erityisen tärkeänä, koska häiriöt kriittisten mineraalien saatavuudessa tai niiden kestämätön hyödyntäminen edustaa huomattavaa riskiä syntymässä olevalle puhtaan energian taloudelle, joka kehitys voi hidastua tai epäonnistua kokonaan, kirjoittaa IEA:n Alessandro Blasi LinkedIn:ssä.

G7-maiden toimenpideohjelma on tärkeä myös siksi, että se tekee selväksi sen, että uusi energiajärjestelmä tulee tarvitsemaan edelleen paljon raaka-aineita. Samalla murskataan myytti, että luonnonvaroja ei enää tarvittaisi.

IEA on ilahtunut myös innovaatioiden tarpeen korostamista sekä kierrätyksen ja uudelleenkäytön tärkeyttä. G7-maiden toimenpideohjelma on tärkeä myös siksi, että se muistuttaa kansainvälisen yhteistyön merkitystä.

G7-maiden kriittisten mineraalien linjaukset

Sapporon G7-kokouksen julkilausumassa G7-maat korostavat kriittisten mineraalien merkitystä vihreän siirtymän mahdollistajana. Tässä tilanteessa on tärkeää hallita taloudelliset ja turvallisuusriskit, jotka liittyvät toimitusketjujen haavoittuvuuteen, yksittäisten maiden dominointiin ja vaihtoehtoisten hankintakanavien puuttumiseen.

G7-maat painottavat myös vastuullisuutta ja ESG-standardien keskeistä rooli, kun rakennetaan vastuullista ja kestävää kriittisten mineraalien toimitusketjua. Paikallisten yhteisöjen tulee hyötyä hankkeista, innovaatioita ja kilpailukykyä tulee edistää sekä kunnioittaa ihmisarvoja ja –oikeuksia, samalla kun ympäristövaikutukset minimoidaan.

Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on sitoutunut tukemaan avointa, läpinäkyvää, sääntöpohjaista ja toimiviin markkinoihin pohjautuvaa kauppaa edistämällä jäljitettävyyttä ja vastustamalla markkinoita vääristäviä käytäntöjä ja monopoliaseman väärinkäyttöä kriittisten mineraalien markkinoilla.

G7-maat haluavat edistää kriittisten mineraalien alkutuottajien, jalostajien ja käyttäjien vuoropuhelua. Edellä kuvattujen haasteiden taklaamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi G7-ryhmä on sitoutunut toteuttamaan nyt julkistetun ”Five-Point Plan for Critical Mineral Security” –ohjelman.

Kohta 1. Kysynnän ja tarjonnan pitkän tähtäimen ennusteet

Suunnitelman ensimmäinen kohta liittyy kriittisten mineraalien keskipitkän ja pitkän aikavälin kysynnän ja tarjonnan ennustamiseen hyödyntäen osaamista kaivosteollisuudesta, raaka-aineiden jalostuksesta ja kriittisiä mineraaleja käyttäviltä teollisuudenaloilta. Samalla arvioidaan, edellyttääkö markkinatilanne erityisiä toimenpiteitä.

Tätä toimenpidettä varten G7-maat pyytävät IEA:ta perustamaan työryhmän laatimaan ennusteen yhteistyössä IEA:n Working Party on Critical Minerals -työryhmän kanssa.

Kohta 2. Tuotannon ja arvoketjujen vastuullinen kehittäminen

G7-maat lupaavat kehittää uusia kaivoksia ja toimitusketjuja vastuullisella tavalla, joka edistää läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. Maat etsivät tapoja tukea yhteistyössä kriittisten mineraalien hankintaa, koska kilpailu niistä kiristyy tulevaisuudessa entisestään.

G7-maat tukevat olemassa olevia yhteistyöaloitteita, kuten Partnership for Global Infrastructure Investment (PGII) ja Minerals Security Partnership (MSP), joissa samanmieliset maat kehittävät yhdessä kaivos- ja jalostushankkeita sekä edistävät useiden maiden yhteisiä investointeja. Suomi on yksi MSP-verkoston perustajajäsenistä.

Suunnitelmassa mainitaan myös Kanadan vetämä Sustainable Critical Minerals Alliance sekä EU:n ehdottama Critical Raw Materials Club. G7-maat korostavat myös teknologisten innovaatioiden merkitystä kaivos- ja jalostusteollisuudessa, mukaan lukien kaivannaisjätteiden hyödyntäminen. Maat lupaavat myös käydä läpi, miten eri maiden rahoitusinstrumentteja voidaan hyödyntää useiden maiden yhteisissä investoinneissa.

Kohta 3. Kierrätyksen lisääminen ja kyvykkyyksien jakaminen

G7-maat tiedostavat, että kriittisten mineraalien kierrätystä tulee lisätä globaalisti. Ryhmä harkitsee uusia aloitteita hyödyntäen olemassa olevia foorumeita, kuten MSP-verkostoa, edistämään sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräystä ja kierrätystä kehittyvien ja samanmielisten maiden yhteistyönä. Tavoitteena on edistää edistyksellisiä ja ympäristön kannalta luotettavia käsittelylaitoksia, mukaan lukien sulatot.

Suunnitelmassa  todetaan, että samanlaista lähestymistapaa kuin SER-kierrätyksessä voidaan hyödyntää myös litiumioniakkujen ja neodyymimagneettien kierrätykseen, joita tulee kierrätykseen aikanaan paljon, kun sähköautoja tulee tiensä päähän.

G7-maat korostavat myös tarvetta luoda paikallisia kierrätysratkaisuja, jotka pohjautuvat parhaaseen saatavilla olevaan teknologiaan (Best Available Technology, BAT).

Kohta 4. Resurssitehokkuutta innovaatioiden avulla

G7-maat pyrkivät edistämään innovaatioita, jotka säästävät kriittisiä mineraaleja ja tarjoavat vaihtoehtoisia teknologioita. T&K-ideoita edistetään eri foorumeilla, kuten Conference on Critical Materials and Minerals. Suunnitelmassa ehdotetaan, että kaikki G7-maat liittyisivät edellä mainittuun yhteistyöhön.

Kohta 5. Varautuminen toimitusketjujen häiriöihin

G7-ryhmä tukee IEA:n ”Voluntary Critical Mineral Security Program” –suunnitelmaa, jossa varaudutaan kriittisten mineraalien lyhyen aikavälin toimitusketjujen häiriöihin, ja jonka puitteissa toimitetaan tarvittavaan tietoa IEA:lle. Edellä mainittu IEA:n Working Party on Critical Minerals –työryhmä voisi G7-maiden mukaan hoitaa myös näitä tehtäviä.

***

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 18.4.2023)

Lähteet:

  • Five-Point Plan for Critical Minerals Security. METI, G7 meeting, Sapporo, Japan. April 2023.
  • G7 agrees to critical mineral plan to boost energy transition push. The National News, 17 April 2023.
  • G-7 eyes joint effort to turn e-waste into rare earths, other metals. Nikkei Asia, 8 March 2023.

Lisää aiheesta: