Maaliskuussa 2023 julkistetussa EU:n raaka-ainealoitteessa yhtenä teemana on toimitusketjujen häiriöiden vaikutusten tasaaminen kriittisten raaka-aineiden markkinoiden seurannan, ennakoinnin ja strategisten varastojen avulla.

EU:n raaka-ainealoitteen tavoitteena on vahvistaa Euroopan kriittisten raaka-aineiden toimitusketjuja. Vaikka tässä onnistuttaisiinkin, ovat  kriittisten metallien ja mineraalien toimitusketjut jatkossakin globaaleja ja alttiita erilaisille ulkoisille häiriölle. Tästä tuoreina esimerkkeinä koronaepidemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Jotta EU-jäsenmaat ja eurooppalainen teollisuus pystyvät ennakoimaan toimitusketjujen häiriöitä ja valmistautumaan ottamaan niiden iskut vastaan, esittää komissio raaka-ainealoitteessaan toimenpiteitä, kuten markkinoiden tehokkaampi seuranta, strategisten varastojen koordinointi ja yritysten varautumisen tehostaminen.

Mailla erilaiset valmiudet

Jäsenmaat eivät ole samalla viivalla, kun mietitään riskien tunnistamista ja niihin varautumista, todetaan raaka-ainealoitteessa. Eräät jäsenmaat ovat kehittäneet kriittisten raaka-aineiden toimitusketjujen seurantaa, jolloin ne voivat varoittaa yrityksiä potentiaalisista häiriöistä. Vastaavasti osa yrityksistä on investoinut omiin ennakointijärjestelmiin, toisilla ei ole mahdollisuuksia panostaa tällaiseen toimintaan.

Tätä taustaa vasten – ottaen huomioon kriittisten raaka-aineiden toimitusketjujen globaalit ulottuvuudet ja niiden monimutkaisuuden – komissio haluaisi kehittää kriittisten mineraalien riskien arviointiin erityisesti tätä tarkoitusta varten suunnitellun seurantajärjestelmän (monitoring dashboard). Järjestelmän avulla varmistettaisiin kerätyn tiedon saatavuus julkisille ja yksityisille toimijoille, mikä lisäisi jäsenmaiden välisiä synergioita, kirjoittaa komissio.

Critical Minerals Intelligence Centre

Iso-Britannia perusti vuoden 2022 alussa, osana uutta kriittisten mineraalien strategiaansa, Critical Minerals Intelligence Centren -ryhmän, jonka tehtävänä on tarjota jatkuvasti päivittyvää tietoa kriittisten mineraalien saatavuudesta ja kysynnästä. Suomessa Huoltovarmuuskeskus ja sen alla toimiva Teknologiapooli käynnistivät vuonna 2018 Kriittiset materiaalit ja huoltovarmuus -seurantaryhmän, jonka työssä olivat mukaa yritysten, julkisen sektorin, puolustusvoimien, tutkimuslaitosten ja yliopistojen edustajia. Ryhmän työ päättyi muutaman vuoden toiminnan jälkeen.

Komissio ehdottaa stressitestejä

Varmistaakseen, että Euroopan unionin arvoketjut selviävät mahdollisista häiriöistä, komissio haluaisi tehdä stressitestejä, joiden avulla arvioitaisiin strategisten raaka-aineiden toimitusketjujen haavoittuvuuksia ja niiden alttiutta toimitushäiriöille.

Jäsenvaltioiden tulisi osallistua tähän työhön, mikäli mahdollista, tekemällä tällaisia testejä kansallisten huoltovarmuus- ja tilastokeskustensa toimesta. EU:n tuleva kriittisten raaka-aineiden johtoryhmän (The Board) tulee koordinoida stressitestien tekemistä jäsenmaiden ja komission kesken, todetaan ehdotuksessa. Mikäli millään jäsenmaalla ei ole valmiuksia stressitestin tekemiseen tietyn strategisen raaka-aineen osalta, komission tulisi tehdä se itse.

Kun komissio julkistaa stressitestien tulokset, tulee sen myös ehdottaa mahdollisia keinoja, joiden avulla julkinen sektori ja yritykset voivat kyseistä riskiä pienentää. Keinoja voivat olla esimerkiksi strateginen varastointi tai hankintakanavien monipuolistaminen.

Saadakseen tarvittavat tiedot stressitestien suorittamiseen komission tulee koordinoida työtä kriittisten raaka-aineiden johtoryhmän (The Board) kanssa. Jäsenvaltioiden tulee tunnistaa ja seurata markkinoiden keskeisiä toimijoita, jotka ovat arvoketjun toimivuuden kannalta kriittisiä.

Strategiset varastot

Komission mukaan strategiset varastot (strategic stocks) ovat tärkeä työkalu toimitusketjujen häiriöiden hallintaan erityisesti raaka-aineiden ollessa kyseessä.

Vaikka ehdotettu Single Market Emergency Instrument (SMEI) antaa mahdollisuuden luoda tällaisia varastoja, jos sisämarkkinoiden ”valppaus-moodi” (”Single Market vigilance mode”) kytketään päälle, ei jäsenvaltioilla tai yrityksillä ole velvollisuutta kasvattaa ja koordinoida strategisia varastojaan mahdollisten toimitusketjujen häiriöiden uhatessa.

Euroopan unionin sisällä ei ole tällä hetkellä mekanismia luoda yhteistä tilannekuvaa, tai arvioida mahdollisia päällekkäisyyksiä tai synergioita. Tästä johtuen jäsenmaiden tulisi ensimmäisessä vaiheessa toimittaa komissiolle tietoa kunkin strategisen raaka-aineen strategista varastoista, varastotasojen kehitysnäkymistä sekä näihin varastoihin sovellettavista säännöistä ja menettelytavoista.

Tietopyyntöjen aiheuttamien työmäärien ja kustannusten tulee olla kohtuullisia, lisäksi niillä tulee olla vaikutuksia kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Jäsenvaltioille tulee varata riittävästi aikaa toimittaa pyydetyt tiedot. Tietoa kaupallisten toimijoiden varastoista voidaan lisätä selvitykseen, vaikka niitä ei erikseen pyydetä. Komission tulee käsitellä edellä kuvattuja tietoja huolellisesti. Tietoja voidaan julkaista vain yhteenvetojen tasolla.

Seuraavassa vaiheessa komission tulee laatia kerätyn tiedon perusteella arvio siitä, mikä olisi turvallinen varastotaso Euroopan unionin tasolla ottaen huomioon strategisten raaka-aineiden vuosittaisen kulutuksen. Unionin alueella olemassa olevien varastotasojen perusteella kriittisten raaka-aineiden johtoryhmän (The Board), yhteistyössä komission kanssa, tulisi antaa ei-sitovia näkemyksiä jäsenmaille siitä, miten yhteistyötä voisi edistää ja kannustaa jäsenmaita luomaan strategisia varastoja.  Johtoryhmän tulee myös pohtia tarvetta tarjota yksityisille toimijoille kannusteita strategisten varastojen pitämiseen.

Raaka-ainealoitteessa todetaan, että komission tulee varmistaa tarvittavat konsultaatiot ennen kuin jäsenvaltiot osallistuvat kansainvälisiin hankkeisiin, joissa mahdollisesti keskustellaan strategisista varastoista. Käytännössä tämä tapahtuisi EU:n kriittisten raaka-aineiden johtoryhmän pysyvän, tähän teemaan keskittyvän alatyöryhmän puitteissa.

Komission tulee myös varmistaa, että edellä kuvattu tieto välittyy myös muille tahoille, kuten ehdotettu Single Market Emergency Instrument (SMEI) advisory group tai Chip Act European Semiconductor Board.

Suuryritysten auditoitava toimitusketjunsa

Komissio haluaa myös strategisia teknologioita valmistavat eurooppalaiset suuryritykset  mukaan auditoimaan toimitusketjujaan ja raportoimaan asiasta kriittisten raaka-aineiden johtoryhmälle (The Board). Näin varmistetaan, että yritykset ottavat huomioon strategisiin raaka-aineisiin liittyvät saatavuusriskit ja laativat asianmukaiset varautumissuunnitelmat ollakseen paremmin varautuneita, jos häiriöitä tulee.

Tähän ryhmään kuuluvien yritysten tulisi myös tehdä säännöllisesti stressitestejä toimitusketjuilleen, jotta kaikki eri skenaariot tulevat huomioitua, jos häiriöitä tapahtuu. Näillä toimilla saadaan mahdollisille saatavuusriskeille lisää näkyvyyttä organisaatioissa.

Yhteisostot

Komissio nostaa esille myös monien raaka-aineiden vahvasti keskittyneen tarjonnan, joka kasvattaa myyjien neuvotteluvaltaa ja nostaa raaka-aineiden hintoja.

Yhtenä ratkaisuna hintojen pitämiseksi kurissa komissio esittää eurooppalaisten toimijoiden yhteisostoja. Tällaista järjestelmää kehitettäessä tulisi  hyödyntää kokemuksia vastaavanlaisista hankinnoista esimerkiksi maakaasun yhteisostoissa.

Jäsenmaiden viranomaisten pitäisi pystyä myös käyttämään järjestelmää rakentaakseen omia strategisia varastojaan. Kaikkien toimenpiteiden tulee täyttää Euroopan kilpailulainsäädännön vaatimukset, painottaa komissio.

***

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 5.4.2023)

Lähteet:

  • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. A secure and sustainable supply of critical raw materials in support of the twin transition. COM(2023) 165 final. Brussels, 16.3.2023.

Lisää aiheesta:

***

akku akkumateriaalit akkumetallit akkumineraalit Apple autoteollisuus chile CRMA CRM Act EU EU:n raaka-ainealoite Euroopan unioni European Battery Alliance geopolitiikka harvinaiset maametallit huoltovarmuus Inflation Reduction Act Intel investoinnit IRA Iso-Britannia Japani kaivosteollisuus kestomagneetit kierrätys Kiina Koboltti kriittiset materiaalit kriittiset mineraalit kriittiset raaka-aineet kupari litium Minerals Security Partnership MSP Nikkeli puolijohteet Rare Earths REE SQM sääntely Taiwan USA vihreä siirtymä Volkswagen Yhdysvallat