Kierrätys ja kiertotalous ovat isossa roolissa 16. maaliskuuta julkistetussa komission ehdotuksessa EU:n uudeksi raaka-ainealoitteeksi. Listalla on paljon kierrätysväkeä varmasti miellyttäviä teemoja, kuten kierrätysmateriaalien suhteellisen kilpailukyvyn parantaminen.

Useimpien kriittisten metallien kierrätysasteet ovat tällä hetkellä hyvin alhaiset, toteaa komissio aloitteen yhteydessä annetun tiedonannon luvussa IV.3 Circularity.

Ainakin keskipitkällä tähtäimellä kriittisiä raaka-aineita sisältävän jätteen tehokkaampi kierrättäminen, mutta myös niiden tehokkaampi käyttö ja korvaaminen muilla materiaaleilla, tarjoavat komission arvion mukaan huomattavaa potentiaalia vähentää Euroopan riippuvuuksia, vahvistaa toimitusketjuja ja luoda paikallisesti uusia työpaikkoja esimerkiksi kierrätysteollisuuteen, korvaavien materiaalien (substituutio) tutkimukseen  tai vaikkapa korjaamoille.

Samaan tapaan kuin syntymässä olevassa akkumateriaalien kierrätyksessä Euroopassa, myös muiden kriittisten materiaalien kierrätysteknologioiden kehitystyötä tulee tukea Horisontti Eurooppa –ohjelmassa, yhdessä jäsenvaltioiden omien TKI-ohjelmien kanssa. Olennaista on pystyä skaalaamaan ratkaisut laboratoriomittakaavasta kaupalliseen mittakaavaan, kirjoittaa komissio tiedonannossaan.

Yhteisiä kierrätyshaasteita eri tuotekategorioiden välillä

Vaikka jokainen raaka-aine ja sen käyttökohde on erilainen, löytyy myös yhteisiä haasteita, kuten se, että tuotteet on harvoin suunniteltu niin, että kriittisiä materiaaleja sisältäviin komponentteihin pääsisi helposti käsiksi tai ne olisi helppo irrottaa. Lisäksi komponenttien sisältämistä raaka-aineista ja niiden kemiallisesta koostumuksesta on usein niukasti tietoa.

Komission mukaan paljon kriittisiä materiaaleja sisältävien tuotteiden ja komponenttien kohdistettu keräys ja käsittely puuttuu (hieman erikoinen näkemys, kun ottaa huomioon esimerkiksi olemassa olevat SER-, akku- ja autonkierrätysjärjestelmät).  Tämän haasteen taklaamiseen tarvitaan komission mielestä yhteisiä EU-tason ratkaisuja.

Kierrätysmateriaalin kilpailukyky paranee

Keskeinen haaste kriittisten raaka-aineiden kierrätysliiketoiminnassa on usein se, että erotteluprosessit ovat monimutkaisempia ja talteen otettavat pitoisuudet pienempiä kuin perusmetallien kohdalla.

Kierrätettävissä olevan jätteen määrän kasvun, kierrätysteknologioiden kehittymisen ja uudenlaisten liiketoimintamallien löytyminen pitäisi pienentää kustannuksia tulevien vuosikymmenten aikana. Samaan aikaan primääristen raaka-aineiden hinnannousun ja  kasvavan valmiuden maksaa enemmän tuotteista, joiden hiilijalanjälki on pienempi, pitäisi parantaa kierrätysmateriaalin suhteellista kilpailuasemaa.

Komissio korostaa, että kierrätyshankkeille tarvitaan huomattavaa taloudellista tukea, kun otetaan huomioon niiden innovatiivinen luonne ja positiiviset heijastusvaikutukset neitseellisten raaka-aineiden kulutukseen.

Jätteen ja kierrätysmateriaalien siirrot jäsenmaiden välillä.

Jätteiden ja kierrätettyjen materiaalien tulisi liikkua EU:n sisällä ilman raskasta byrokratiaa, sanoo komissio tiedonannossaan.

Uudet säännöt jätteiden siirtoihin, kuten komissio esitti vuonna 2021, mahdollistavat jätteen siirrot kierrätykseen hyödyntäen digitalisaation mahdollisuudet ja virtaviivaistetut prosessit.

Kiertotalous- ja kierrätysasioita pitäisi komission näkemyksen mukaan katsoa entistä enemmän kansainvälisestä näkökulmasta yhdessä EU:n kauppakumppaneiden kanssa, osana strategisia kumppanuuksia tai vapaakauppasopimuksia. Käytännön tasolla kyse voisi olla esimerkiksi yhteistyö sääntelyssä tai integroitujen markkinoiden luominen kierrätysmateriaaleille.

Komission tiedonannossa listaamat toimenpiteet:

  • Komissio tulee esittelemään kesäkuussa 2023 päivityksen romuautodirektiiviin, jolloin mukaan tulee uusia vaatimuksia ajoneuvojen suunnitteluun ja käsittelyyn niiden elinkaaren lopussa – kriittisten materiaalien talteenotto keskiössä.
  • Komissio antaa jäsenvaltioille suosituksia pienten ja paljon kriittisiä materiaaleja sisältävien kulutuselektroniikkalaitteiden kierrätykseen, tavoitteena saada käytetyt ja rikkinäisen kännykät, tabletit ja läppärit kiertoon.
  • Komissio ehdottaa, että 2024 otetaan käyttöön jätekoodit litiumioniakuille ja jätevirtojen välituotteille (“musta massa”) Euroopan jäteluetteloon (European List of Waste) varmistamaan, että ne kierrätetään asianmukaisesti EU:n sisällä.
  • Komissio tulee systemaattisesti arvioimaan ekosuunnitteluasetuksen puitteissa suorituskyky- ja informaatiovaatimuksia uusille tuotteille ja laitteille edistämään kriittisten materiaalien korvaamista (substituutio) sekä varmistamaan, että laitteet voidaan purkaa ja kierrättää, tai käyttää uudelleen.

***

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 28.3.2023)

Lähteet:

  • Comminication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. A secure and sustainable supply of critical raw materials in support of the twin transition. COM(2023) 165 final. Brussels, 16.3.2023.

Lisää aiheesta: