Maaliskuussa 2023 julkistetussa EU:n raaka-ainealoitteessa yhtenä teemana on kaivannaisjätteiden eli toiminnassa olevien ja suljettujen kaivosten sivukivien ja rikastushiekkojen tehokkaampi hyödyntäminen.

Raaka-ainealoitteen myötä Euroopan unioni haluaa edistää kriittisten raaka-aineiden talteenottoa kaivannaisjätteistä parantamalla tiedon saatavuutta sekä poistamalla lainsäädännöllisiä, taloudellisia ja teknisiä esteitä hyödyntämisen tieltä, linjaa komissio ehdotuksessaan. Jäsenvaltioiden tulisi myös etsiä mekanismeja jakaa riskiä teollisten toimijoiden ja jäsenvaltioiden kesken edistääkseen talteenottoa suljetuilla kaivoksilla.

EU:n alueella on monilla seuduilla toimintansa jo lopettaneen kaivosteollisuuden jäljiltä huomattavia määriä kaivosjätteitä, joiden kriittisten raaka-aineiden potentiaalia ei ole analysoitu, koska näiden raaka-aineiden taloudellinen merkitys on kasvanut vasta viime aikoina. Kiinnostuksen ja informaation puute suljettujen kaivosten kriittisistä raaka-aineista on keskeinen este kaivannaisjätteiden potentiaalin hyödyntämiselle.

Kiertotalous ja kierrätys kunniaan

Useimmat kriittiset raaka-aineet ovat metalleja, joita voidaan kierrättää lähes loputtomasti. Tämä antaa mahdollisuuden siirtyä aitoon kiertotalouteen vihreän siirtymän toteuttamisessa, muistuttaa komissio.

Kun alun kovasta kasvuvaiheesta, jossa kriittisten raaka-aineiden kysyntä uusien teknologioiden valmistukseen on voimakasta, ja jossa painopiste on kaivostuotannossa ja metallien jalostuksessa, päästään ohi, kierrätyksen merkitys kasvaa ja sen avulla voidaan vähentää primäärituotantoa.

Tällä hetkellä useimpien kriittisten raaka-aineiden kierrätysasteet ovat matalat. Käytössä olevat kierrätysjärjestelmät ja –teknologiat eivät myöskään usein sovellu näiden materiaalien kierrätykseen. Tarvitaan toimenpiteitä poistamaan esteitä, jotka estävät kiertotaloutta toteutumasta.

Uusia mittareita hyödyntämiselle

Raaka-ainealoitteessa esitetään, että kriittisten raaka-aineiden talteenotolle tulisi määritellä taloudellinen arvo kaivoshankkeissa.

Nykyinen kaivannaisjätedirektiivi (2006/21/EC) asettaa korkeat ympäristöön ja terveyteen liittyvät tavoitteet kaivannaisjätteen käsittelyssä kaivosteollisuudessa. Samaan aikaan kuin näistä vaatimuksista pidetään kiinni, olisi suotavaa määritellä uusia mittareita sille, miten maksimoidaan kriittisten raaka-aineiden talteenotto kaivannaisjätteistä, suosittaa komissio.

Kaivosyhtiön tunnettava jätteensä

Toiminnassa olevien ja suljettujen kaivosten toimijoiden tulisi laatia alustava taloudellinen arviointi kriittisten raaka-aineiden talteenotosta alueella jo olevasta tai siellä myöhemmin syntyvästä kaivosjätteestä.

Jätehierarkian mukaisesti ensisijaisena tavoitteena tulee olla kriittisiä raaka-aineita sisältävän kaivannaisjätteen syntymisen estäminen ottamalla kriittiset materiaalit talteen ennen kuin niistä tulee jätettä.

Kuva 1. Tavoitteena pitäisi olla kaivannaisjätteen määrän vähentäminen. (Kuva: TEM, 2021)

Hyödyntämissuunnitelman laajennuksena kaivosoperaattorin tulisi kerätä tarvittavaa tietoa kriittisten raaka-aineiden koostumuksesta ja määristä kaivosjätteessä.

Kaivosoperaattorin tulee lisäksi laatia arvio mahdollisista prosesseista ja kaupallisista järjestelyistä, jotka voisivat mahdollistaa taloudellisesti kestävän kriittisten raaka-aineiden talteenoton, linjataan ehdotuksessa.

Kaivannaisjätteiden tietokanta

Komissio ehdottaa, että tiedonsaannin parantamiseksi jäsenvaltioiden tulee luoda tietokanta, jossa on hyödyntämisen kannalta olennaista tietoa, kuten kriittisten raaka-aineiden määrät ja pitoisuudet kaivosjätteessä.

Tämän tiedon tulisi olla julkisesti saatavilla digitaalisessa ja käyttäjäystävällisessä muodossa.

Jäsenmaiden tulisi lisäksi luoda neuvontapiste, josta kierrätyshankkeiden kehittäjät voivat saada syvällisempää tietoa saatavilla olevista kaivannaisjätteistä.

Tietokanta tulisi lisäksi suunnitella niin, että taloudellisesti potentiaaliset hankkeet voi helposti tunnistaa, esittää komissio ehdotuksessaan.

***

Kriittisemateriaalit.fi-sivusto on Huoltovarmuuskeskuksen Teknologiapoolin hallinnoima sivusto, joka seuraa suomalaisen teollisuuden kannalta kriittisten metallien ja mineraalien sekä elektroniikkakomponenttien markkinoiden kehitystä erityisesti jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Lisätietoa Teknologiapoolin toiminnasta: heikki.hernesmaa@teknologiateollisuus.fi

(Julkaistu 7.4.2023)

Lähteet:

  • Kaivosjätteiden hyödyntämisen merkitys Suomelle. Jarkko Vesa, TEM. Rikastus- ja prosessijaoston Talviseminaari 23.3.2023, Helsinki.
  • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. A secure and sustainable supply of critical raw materials in support of the twin transition. COM(2023) 165 final. Brussels, 16.3.2023.
  • Kaivosten sivukivien ja rikastushiekan hyödyntämismahdollisuudet -esiselvitys. TEM, 2021.

Lisää aiheesta: