Tuore raportti jakaa tietoa olemassa olevista menetelmistä ottaa talteen kriittisiä materiaaleja teollisuuden jätevirroista tai kaatopaikoilta. Vaikka teknologiaa materiaalien talteenottoon löytyy, kierrätysmateriaalien talteenottoa voi olla hankala saada taloudellisesti kannattavaksi.

Euroopan komissio on tunnistanut kiertotalouspaketissaan (Circular Economy Action Plan, COM/2015/614) useita tapoja vauhdittaa siirtymistä kohti kiertotaloutta. Monet näistä liittyvät kriittisiin raaka-aineisiin (Critical Raw Materials, CRM) eli materiaaleihin, joiden merkitys EU:lle on suuri ja joiden saatavuuteen liittyy merkittäviä riskejä.

Yksi keino varmistaa kriittisten materiaalien saanti on ottaa niitä talteen teollisuuden jätevirroista tai kaatopaikoilta. Joint Research Groupin (JRC) tuore raportti jakaa tietoa olemassa olevista menetelmistä, joilla kriittisiä ja muita materiaaleja voidaan kierrättää, kuten kiertotalouspaketin kohdassa 39 (Action 39, Circular Economy Action Plan) tavoitellaan.

Raportti perustuu kahteen, toukokuussa 2018 Brysselissä pidettyyn työpajaan (”Re-Mining of Mining Waste” ja ” Enhanced Landfill Mining”) sekä työpajojen jälkeen kerättyyn materiaaliin nykyisistä kierrätysmenetelmistä ja –käytännöistä.

Komission Kriittisten materiaalien aloite (Raw Materials Initiative EC/2008/699) tunnistaa tarpeen varmistaa luotettava ja kestävä raaka-aineiden saanti EU:n alueelta, kansainvälisiltä markkinoilta sekä kierrätyksen kautta. EU:n talouden kannalta kriittiset raaka-aineet on koottu listalle, joka on julkaistu kolmen vuoden välein vuodesta 2011 alkaen. EU:n kriittisten raaka-aineiden listan seuraavaa päivitystä odotetaan ensi vuonna.

 

Kuva 1. EU:n oma kriittisten materiaalien tuotanto on pientä verrattuna tuontiin esim. Kiinasta ja Venäjältä. (lähde: JRC-raportti)

JRC:n raportin lopputulema on, että kriittisten ja muiden raaka-aineiden talteenotto kaatopaikoilta tai kaivosjätteestä ei ole tänä päivänä yleinen käytäntö EU:ssa. Raportissa esitellään kuitenkin muutamia esimerkkejä, joissa hyödynnetään innovatiivisesti saatavilla olevia edistyksellisiä teknologioita. Pullonkauloina tunnistettiin tiedonpuute sekä lainsäädännöllinen viitekehys, jota ei ole vielä optimoitu kierrätyksen ja talteenoton näkökulmasta.

Talteenotto kaivosjätteestä ja teollisuuden jätteistä on selvityksen perusteella pidemmälle kehittynyttä, ja tarjoaa merkittävää potentiaalia materiaalien kestävän ja luotettavan saannin varmistamiseen. Sen sijaan raaka-aineiden talteenotto kaatopaikoilta on huonosti kehittynyttä ja vähemmän huokutteleva alue kriittisten materiaalien kannalta.

Yksi raportin havainnoista oli, että talteenottoprosessi ei voi keskittyä vain yhteen tiettyyn materiaaliin (varsinkaan jos pitoisuudet ovat alhaiset), vaan useimmat saatavilla olevat materiaalit pitää saada talteen. Keskeinen haaste materiaalien erottelulle on korkea energian tarve prosessissa.

Raportti löytyy kokonaisuudessaan täältä:

Recovery of critical and other raw materials from mining waste and landfills – State of play on existing practices. Blengini et al. (Editors), JRC Science for Policy Report, 2019.